مقاله ای کوتاه در خصوص فساد والرین

مجموعه: مقالات, مقالات پزشکی تعداد بازدید: 266
مقاله ای کوتاه در خصوص فساد والرین

مقاله ای کوتاه در خصوص فساد والرین

در این مقاله ی کوتاه در خصوص مبحث تخصصی فساد والرین می پردازیم که خواندن آن خالی از لطف نیست ! فساد والرین از روی نام دانشمندی به نام والر گرفته شده است . این فساد به مجموعه ای از واکنش ها گفته می شود که در قسمت هی زیرین یک آسکون در مواقع صدمه دیده می شود و پس از مدتی قسمت آسیب دیده از بین می رود .

این فرآیند (Process) هم در دستگاه عصبی مرکزی(CNS) و هم در دستگاه عصبی محیطی(PNS) اتفاق می افتد،اما در ارتباط با پروسه ترمیم پس از آن،نسبتا تفاوت هایی با یکدیگر دارند. در پدیده دژنرسانس والرین،در نهایت آکسون بخش زیر آسیب و غلاف میلین آن (درصورت میلین دار بودن رشته عصبی) ازب ین می رود. در آکسونوتمزیس و همچنین نوروتمزیس، دژنرسانس والرین اتفاق می افتد.

فساد در دستگاه عصبی محیطی (PNS)

بریدگی،له شدگی و کشش بیش ازحد یک عصب محیطی ازجمله عواملی هستند که باعث آسیب رشته های عصبی می گردند.

به دنبال آسیب عصب محیطی،فساد والرین به صورت ذیل رخ می دهد:

-حضور ماکروفاژها در محل ضایعه
-تکثیر لیزوزم ها در سلول شوان(جهت ترشح آنزیم)
-تجزیه آکسون(تا روز ششم)
-تکثیر سلول های شوان در داخل غلاف های اندونوریوم(Endoneurium)
-ترک ناحیه توسط ماکروفاژها(حدود دو هفته طول می کشد)
-قطعه قطعه شدن میلین آکسون ها و فاگوسیته شدن آن توسط سلول های شوان که شش هفته طول می کشد.
دژنریشن والرین در قسمت پایینی آکسونی که ضایعه دیده است،اتفاق می افتد.با این حال،در بریدگی های تمیز،تنه فوقانی(پروگزیمال) عصب چندان دچار فساد نمی شود،اما در ضایعات له شدگی که شایع تر هستند،تنه فوقانی ممکن است به میزان یک سانتی متر یا بیشتر دچار فساد گردد.

فساد در دستگاه عصبی مرکزی(CNS)

اگرچه فساد والرین در قسمت دیستال آکسونی دستگاه عصبی مرکزی همانند دستگاه عصبی محیطی صورت می گیرد،ولی مدت زمان فساد در CNS طولانی بوده و بیانگر روندی بسیار آهسته است.سلول های نوروگلیا (نوع آستروسیت) باعث برداشت گره های انتهایی آکسون می گردند.در مقایسه با دستگاه عصبی محیطی،سلول های نوروگلیای دیگر (نوع میکروگلیا) نقش بسیار حیاتی در پدیده دژنرسانس والرین دستگاه عصبی مرکزی دارند. در موارد آسیب CNS، بسیاری از فاگوسیت ها با ترک گردش خون،جهت خوردن قطرات بسیار کوچک میلین و بقایای آکسونی با میکروگلیاها سهیم می شوند.

اجزای تجزیه شده آکسون و میلین به هنگام فساد والرین در دستگاه عصبی مرکزی،ممکن است تا شش ماه نیز وجود داشته باشند،درحالیکه مدت زمان پاک سازی در دستگاه عصبی محیطی بسیار کمتر است.

ترمیم در دستگاه عصبی (Neuroregeneration)

به دنبال ضایعه آکسون ها در نورون های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی،قسمت فوقانی(پروگزیمال) آکسون آسیب دیده برخلاف بخش پایینی که فساد می یابد،توانایی ایجاد یک جوانه جهت رشد به سمت پایین ضایعه را دارد. در دستگاه عصبی محیطی،سلول های شوان باعث هدایت جوانه ها در داخل غلاف اندونوریوم رشته عصبی می گردند که علت آن پاکسازی در غلاف رشته عصبی از بقایای آکسونی و غلاف میلین قبلی است.به تدریج سلول های شوان،شروع به ساختن میلین در آکسون جدید می نمایند.سرعت ترمیم در اعصاب محیطی،در نواحی مختلف عصب مربوطه متفاوت است.تنه یک عصب محیطی،سریع تر از شاخه ها ترمیم می یابد.سرعت ترمیم در شاخه های کوچکتر یک عصب محیطی،بین ۱ الی ۲ میلی متر در روز است.

یک تصویر جهت درک پدیده دژنرسانس والرین و نحوه ترمیم یک رشته عصبی در عصب محیطی:

 fesade valerin_persianteb.com

در دستگاه عصبی مرکزی(CNS) به دنبال قطع آکسون ها،پیدایش جوانه ها صورت می گیرد،ولی راهنما و هدایتی مناسب برای جوانه ها وجود ندارد،زیرا الیگودندروسیت ها نمی توانند راهی را که جوانه قادر به رشد در آن باشد ایجاد کنند. بهبود عملکردی در دستگاه عصبی مرکزی به هنگام ضایعات وارده،بیشتر به انعطاف پذیری عصبی وابسته است تا ترمیم آن.

منبع : cns-pns.persianblog

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “مقاله ای کوتاه در خصوص فساد والرین”

قالب تفریحی
رفتن به نوار ابزار