تعبیر خواب ظرف بلور و شیشه ای ، آبگینه

مجموعه: آ, تعبیر خواب تعداد بازدید: 575
تعبیر خواب ظرف بلور و شیشه ای ، آبگینه

تعبیر خواب ظرف بلور و شیشه ای ، آبگینه

تعبیر خواب ظرف بلور و شیشه ( آبگینه ) به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

معبران ظروف بلور (آبگينه) را به زن تعبير کرده اند و اين به خاطر ظرافت و شکنندگي آن است چرا که زن ظريف و شکننده است.( تعبیر خواب ظرف بلور )

از دانيال نبي نقل مي شود که چنان چه بيننده خواب ببيند که از ظرفي ساخته شده از آبگينه (بلور) آب مي خورد گوياي آن است که او ازدواج مي کند و يا با زني وارد معامله سودبخش مي شود.( تعبیر خواب آب خوردن در ظرف بلور )

در دست داشتن ظرف آبگينه (بلور ) نيکو است.

خود را در ميان تعدادي ظرف بلور ( آبگينه ) ديدن مهماني رفتن يا مهماني دادن است و شايد عروسي.(تعبیر دیدن کلی ظرف بلور در خواب )

روي هم رفته ديدن آبگينه در خواب با توجه به اين که آبگينه را به زن تعبير کرده اند خوب است . مگر در يک صورت و آن اين است که ظرف بلور در دست داشته باشد و آن ظرف از دستتان بيافتد و بشکند. معبران نوشته اند همسر بيننده خواب مي ميرد و چنان چه بيننده خواب زن است يا مردي که همسر ندارد زني از نزديکان خويش را از دست مي دهد. ( تعبیر خواب شکستن ظرف بلور )

تعبیر خواب دیدن آبگینه بلور

تعبیر خواب ظرف بلور ( آبگینه ) به روایت دانیال نبی :

ديدن آبگينه ( شيشه ، بلور و …) در خواب ، بر زن دلالت دارد.
اگر ببيند در ظرف بلور آب ميخورد زن اختيار ميکند و ثروتمند ميشود.
اگر ببيند در ظرف بلور به کسي شراب ميدهد ، براي او زن ميگيرد. ( تعبیر خواب خوردن شراب در ظرف بلور )

تعبیر خواب ظرف بلور ( آبگینه ) به روایت محمدبن سیرین :

اگر ببيند نامش بر بلور نوشته شده است ، نعمت و دولت دنيا در دين پيدا خواهد کرد و به نيازهايش خواهد رسيد. ( تعبیر خواب دیدن نام خود بر روی بلور )
اگر ببيند بر بلوري نام پادشاه يا شخص صاحب مقامي نوشته است ، اگر خواب بيننده خود پادشاه باشد اجلش نزديک است و اگر کسي که اين خواب را ديده است نسبتي با پادشاه و شخص صاحب جاه نداشته باشد به اندازه ارزش بلور خير و خوشي ميبيند و خوش عاقبتي در انتظار اوست. ( تعبیر خواب پادشاه شدن در خواب )

 

تعبیر خواب ظرف بلور و شیشه ای ، آبگینه

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

یک دیدگاه برای “تعبیر خواب ظرف بلور و شیشه ای ، آبگینه”

قالب تفریحی
رفتن به نوار ابزار