تعبیر خواب ساخت و ساز ، تعبیر آباد کردن جایی در خواب

مجموعه: آ, تعبیر خواب تعداد بازدید: 655
تعبیر خواب ساخت و ساز ، تعبیر آباد کردن جایی در خواب

تعبیر آبادانی ، تعبیر ساختن جایی در خواب + تعبیر خواب ساخت و ساز و آبادانی

 

تعبیر خواب ساخت و ساز به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

در مورد عمران و آبادانی در خواب چنان چه در خواب ببينيم که مشغول آباد کردن جائي هستيم ويا به بناي ساختماني مشغوليم، دو صورت دارد . اگر آن جا که در خواب ديده ايم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گوياي بيهودگي کار ما است و خواب ما مي گويد عملي کاملا بي ثمر انجام مي دهيم و اگر آن جا باير و ويرانه است و ما آن را آباد کنيم نشان خير و صلاح و نيک فرجامي است.( تعبیر خواب ساخت و ساز و آباد کردن زمین بایر )

اگر زميني را که احساس مي کنيد به خودتان تعلق دارد مي سازيد و آباد مي کنيد، بخصوص اگر در آن کشت مي نمائيد (چای) خواب از عشق و ازدواج نزديک با شما سخن مي گويد. چنان چه ازدواج کرده و تشکيل خانواده داده باشيد در زمينه حرفه و شغل خود کاري مستقل از امور ديگر انجام مي دهيد که سود بخش است و به گفته ابن سيرين خير و فايده نصيب شما مي شود.( تعبیر خواب کشت کردن در زمینی که به شما تعلق دارد )

اتفاق مي افتدکه در خواب مي بينيد بناي آباد ساخته شده اي ناگهان فرو ريخت و ويران شد. اين نشان آن است که به اهل آن جايگاه آسيبي وارد مي آيد و مصيبتي مي رسد. ( تعبیر خواب ریختن ساختمان )

چنان چه خودتان را در جائي آباد و معمور مشاهده کنيد که در خواب از مشاهده آن همه عمران و آبادي تعجب کنيد به همان نسبت که آبادي ديده ايد بهره مند و کامياب مي شويد و خلاف اين نيز صادق است يعني اگر جاي آبادي را ويران مشاهده کنيد و خودتان در آن ويراني باشيد انتظار يک خسارت يا زيان را داشته باشيد. ( تعبیر خواب دیدن خود در یک ویرانه ) تعبیر ساخت و ساز و آبادانی.

تعبیر خواب ویرانه کردن جایی

از امام جعفر صادق _ع _ نقل است که ديدن آبادي نشاني از گشايش کارهاي بسته است. به نوشته نفايس الفنون اگر خود را در ده يا روستا شهرستاني آباد ببينيد امنيت و آرامش مي يابيد. چنان چه بيننده خواب ببيند که در دهي گم شده نشانه شرو فساد و بدي است . ( تعبیر خواب گم شدن در آبادی یا روستا )

 

تعبیر خواب ساخت و ساز و آبادانی به روایت محمد ابن سیرین :

اگر آباداني کردن ببيند مثل آباد کردن مسجد و مدرسه و بمارستان و ساير جاهاي عام المنفعه ( متاسفانه ادامه روایت در دسترس نیست )

تعبیر خواب آبادانی و ساخت و ساز به روایت امام جعفر صادق (ع) :

ديدن آباداني در خواب بر چهار وجه است
نخست صلاح کارهاي اين جهان
دوم خيرو منفعت
سوم داد و کامراني
و چهارم گشايش کارهاي شايسته

تعبیر خواب ساخت و ساز

تعبیر خواب ساخت و ساز

 

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

یک دیدگاه برای “تعبیر خواب ساخت و ساز ، تعبیر آباد کردن جایی در خواب”

قالب تفریحی
رفتن به نوار ابزار