تعبیر خواب درگاه خانه ،آستانه خانه

مجموعه: آ, تعبیر خواب تعداد بازدید: 581
تعبیر خواب درگاه خانه ،آستانه خانه

تعبیر خواب درگاه خانه ،آستانه خانه

تعبیر خواب درگاه خانه : منظور از آستانه درگاه خانه ، جلوي در ، کفش کن و به هر صورت منطقه اي است که از آن پا به درون خانه مي گذارند و در مواردي هم چارچوب در خانه منظور شده است.

تعبیر خواب درگاه خانه ،آستانه خانه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر بيننده خواب ببيند که در آستانه خانه اش زباله و آشغال ريخته شده و آن جا کثيف است چيزي يا حادثه اي يا شخصي موجب تشويش خاطر بيننده خواب مي شود.( تعبیر خواب آشغال ریختن جلوی در خانه )

اگر بيننده خواب ببيند که از سر در خانه اش آب باران فرو مي ريزد به اندازه و مقدار آن آب که مي چکد نعمت و رفاه نصيب اومي شود و چنان چه آن آب کدر و گل آلود و کثيف باشد دچار غم مي گردد و اگر متعفن باشد يک بيماري در انتظار او است.( تعبیر خواب آب ریختن از سردر خانه )

اگر بيننده خواب ببيند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ريخت به هيچ وجه خوب نيست و احتمال هلاک در بين است و بيننده خواب بايد خويشتن را از خطرهايي که در کمين او نشسته اند حفظ کند. ( تعبیر خواب فرو ریختن سردر خانه )

تعبیر خواب درگاه و وردی خانه

تعبیر خواب درگاه خانه به روایت ابراهیم کرمانی :

اگر ببيند آستانه خانه بر او فرو ريخت و گرفتارش کرد ، دليل آن باشد که بيم هلاک و گرفتاري و ترس براي او ميرود.

اگر آستانه خانه اش را به رنگهاي گوناگون آراسته و زينت شده ببيند ، تعبير آن باشد که زرق و برق دنيا مشغول شود و زينت ظاهري چشمش را خواهد گرفت. ( تعبیر خواب رنگارنگ شدن ورودی خانه )

تعبیر خواب درگاه و ورودی خانه به روایت دانیال نبی :

اگر ببيند آستانه زيرين از نو بساخت يا تعمير و تعويض کرد ، دلالت بر آن دارد که زن طلاق مي دهد و زن ديگري ستاند. ( تعبیر خواب تعمیر یا تعویض درگاه خانه )

اگر ببيند آستانه بالائي را از جا بکند ، دلالت بر بيم خود کشي و از ميان بردن خود وجود دارد ( تعبیر خواب کندن ورودی در خانه )

اگر ببيند آستانه زيرين و زبرين خانه خود را مي کند ، مرد و زن هر دو هلاک مي شوند.

اگر ببيند آستانه خانه اش خراب شد ، مقام و منزلت از دست خواهد داد و نزد مردم خوار مي شود ( تعبیر خراب شدن آستانه و ورودی خانه در خواب )

اگر ببيند از آستانه خانه اش آب زلال چون باران فرو مي ريزد ، به اندازه اي که ديده است مال و نعمت نصيبش خواهد شد ( تعبیر خواب سرریز شدن آب از سردر خانه )

اگر ببيند از آستانه خانه اش مار و عقرب بيرون مي آمدند ، از شخص صاحب مقام و بزرکي رنج و اندوه به او خواهد رسيد . ( تعبیر خواب مار در ورودی خانه )

تعبیر خواب سردر ورودی خانه

تعبیر خواب درگاه خانه ،آستانه خانه

قهوه سبز

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

یک دیدگاه برای “تعبیر خواب درگاه خانه ،آستانه خانه”

قالب تفریحی
رفتن به نوار ابزار