تعبیر خواب آفتاب،تعبیر خواب خورشید

مجموعه: آ, تعبیر خواب تعداد بازدید: 806
تعبیر خواب آفتاب،تعبیر خواب خورشید

تعبیر خواب آفتاب،تعبیر خواب خورشید

تعبیر خواب خورشید به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

در مورد آفتاب ( خورشید )  معبران اختلاف عقيده نه کلي بل که سطحي دارند به اين صورت که برخي آفتاب را در عالم خواب پادشاه مي دانند و دسته اي ديگر پدر و مادر مي شناسند. عقيده فرويد نيز تقريبا همين است که نوشته شاه در خواب به صورت آفتاب تجسم مي يابد و با استدلالي که مي کند هم مي تواند پدر مادر باشد و هم پادشاه و قدرت برتر.

ابن سيرين مي گويد آفتاب در خواب شاه است، ماه وزير اوست، زهره ملکه و همسر شاه،

جابر مغربي مي گويد آفتاب در خواب پدر است و ماه مادر با آشاره به آيه شريفه در سوره مبارکه يوسف. در نفايس الفنون نيز آفتاب شاه و بزرگ نوشته شده و ذکر گرديده که تابش آفتاب بر خانه ها در واقع مهر و قهر شاه است که شامل عموم مردم مي شود.

برخي از معبران نوشته اند آفتابي که بر ديوار و حياط خانه شما تابيده است مي تواند يک زن برجسته باشد که سر راه شما قرار مي گيرد و اگر جوان هستيد گوياي يک عشق و ازدواج درخشان و پر شکوه است. ( تعبیر خواب تابیدن خورشید روی دیوار )

اگر ببينيد که ابري چهره آفتاب را تاريک کرده غمي پيدا مي شود که شما را مي آزارد. ( تعبیر خواب آفتاب پشت ابر )

اگر بيننده خواب ببيند که آفتاب را گرفته و به مالکيت خويش در آورده به جاه و مقام بالا مي رسد و از اين بهتر وقتي است که ببيند خودش به خورشيد مبدل گرديده و نور افشاني مي کند. ( تعبیر خواب خورشید ، گرفتن آفتاب در خواب )

چنان چه ببيند بين او و آفتاب جنگي در گرفته با يک قدرت برتر رو در رو قرار مي گيرد و کارش به مبارزه و جدال مي رسد.( تعبیر خواب جنگیدن با خورشید )

ـعبیر خواب گرفتن خورشید در دست

اگر ببيند که خورشيد کم رنگ بود و جاي خودش قرار نداشت قدرت برتر به او محتاج مي شود. ( تعبیر خواب کم رنگ شدن خورشید )

تعبیر خواب خورشید آفتاب ) به روایت ابراهیم کرمانی :

اگر ميان آفتاب در خواب دو نقطه سياهي ببيند ، تعبير چنان باشد که پادشاه نگران سلطنت خويش است ( تعبیر خواب خورشید ، دو نقطه سیاه در خورشید )

اگر آفتاب و ماه را با يکديگر در جنگ ببيند ، دليل آن باشد که ميان دو پادشاه جنگ در مي کيرد ( تعبیر خواب جنگیدن ماه و خورشید با هم )

اگر ببيند زمين و آفتاب سرزميني را نوري در ميان نيست ، دلالت دارد بر آنکه سلطان و اميرش معزول خواهند شد

اگر ببيند آفتاب در دست او سياه و تيره شد ، بر شاه غم بزرگي مي رسد و آن غم دامن خواب بيننده را نيز خواهد گرفت ( تعبیر خواب خورشید در دست داشتن )

اگر ببيند آفتاب به سوراخي فرو رفت ، پادشاه آن ديار از دنيا خواهد رفت و مردم در عزايش اندوهگين خواهند شد ( تعبیر خواب خورشید ، افتاردن خورشید در سوراخ )

تعبیر خواب خورشید (آفتاب ) به روایت دانیال نبی :

اگر در خواب آفتاب ببيند ، نشان ديده پادشاه و خليفه و امير است.

اگر ببيند آفتاب را در آسمان گرفت ، در راه اميري بزرگ قرار مي گيرد و دوست و مقري او مي شود.

اگر ببيند که خود چون خورشيد نور مي افشاند ، خودش آفتاب شده است ، به مقام بسيار بالائي همچون پادشاهي و اميري مي رسد و اگر اهليت مقامي چون اميري و پادشاهي را نداشته باشد به اندازه همتش به بزرگواري خواهد رسيد. ( تعبیر خواب نورانی شدن فرد مثل خورشید )

اگر ببيند با آفتاب مي جنگيد ، با امير و پادشاهي به خصومت گرفتار مي آيد. ( تعبیر خواب جنگیدن با خورشید )

اگر ببيند آفتاب را گرفت اما نور و شعاع نداشت ، تاريک و تيره نيز نبود ، از غمهايش رهائي حاصل شود.

اگر ببيند خورشيد تيره و تاريک است و در جاي خود نيست ، تعبيرش چنان باشد که امير و سلطلن را به کارهايش احتياج افتد.

ـعبیر خواب پرتو خورشید

تعبیر خواب خورشید (آفتاب ) به روایت محمدبن سیرین :

آفتاب در خواب ، پادشاه باشد.

ماه در خواب ، وزير سلطان است.

زهره در خواب ، ملکه يا زن سلطان است.

عطارد در خواب ، دبير پادشاه و نويسنده او و دربار باشد.

مريخ در خواب ، نشان سپهسالاري شاه است.

ستارگان ديگر در خواب ، سپاه پادشاه و سپهسالار هستند.

ابن سيرين براي اين تعبير خواب حضرت يوسف علیه السلام را مصداق مي آورد که ديد يازده ستاره و آفتاب و ماه بر او سجده بردند و در نهايت خودش بعد از مصيبتهاي فرائان در مصر به مقام والايي رسيد و در زندارن با کمک تعبير خواب رهايي يافت.

آفتاب و ماه بر پدر و مادر و برادر دلالت دارد.

اگر ببيند آفتاب پاک و پاکيزه طلوع کرد و پرتو افشاند ، تعبير چنان باشد که از خويشان خود زن مي ستاند. ( تعبیر خواب خورشید ، طلوع آفتاب )

اگر ببيند ابر ، آفتاب را تيره و تار کرده بود ، حال پادشاه و امير دگرگون شود.

اگر در خواب کسوف آفتاب و سياه شدنش را ببيند ، که بعد از لختي سياهي بر طرف شود ، پادشاه و امير بيمار مي شود ، اما به زودي شفا مي يابد. ( تعبیر خواب خورشید گرفتگی )

اگر ببيند از آفتاب ريسماني آويزان است و او بدان چنگ زد ، تعبير چنان باشد که از پادشاه و امير به او ياري شايسته اي خواهد رسيد ( تعبیر خواب آویزان شدن طناب از خورشید )

اگر ببيند آفتاب و ماه و ستارگان جمع شدند و او نور همه را ستاند ، تعبير چنين مي تواند باشد که پادشاهي هفت عالم به دست خواهد آورد و همه سلاطين روي زمين سر در خط فرمانش خواهند آورد.

اگر ببيند آفتاب و ماه و ستارگان را گرفت و همه تيره و تار بودند ، خواب بيننده هلاک خواهد شد ، مخصوصا اگر شخص ستمگر و بي انصافي باشد.

اگر ببيند آفتاب و ستارگان به زير ابر اند شدند ، تعبير چنين باشد که پادشاه و لشکرش از دشمن شکست خواهد خورد و رو در فرار خواهند گذاشت.

دیدن خورشید در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آفتاب،تعبیر خواب خورشید به روایت امام جعفر صادق (ع) :

آفتاب را در خواب ديدن به هشت وجه تعبير مي شود:

نخست :خليفه

دوم :پادشاه و سلطان بزرگ

سوم : رئيس

چهارم : عامل و مامور امور ارزاق و توشه

پنجم :عدل پادشاه

ششم : سود و منفهت مردم

هفتم : زن براي مرد و شوهر براي زن

هشتم :کار روشن و نيکو

و باز ميفرمايند ، شعاع آفتاب را از خواب ديدن ، بر عکس خود آفتاب تعبير مي شود

 

تعبیر خواب آفتاب،تعبیر خواب خورشید

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

یک دیدگاه برای “تعبیر خواب آفتاب،تعبیر خواب خورشید”

قالب تفریحی
رفتن به نوار ابزار