تعبیر خواب آشتی کردن ،آشتی دادن

مجموعه: آ, تعبیر خواب تعداد بازدید: 298

تعبیر خواب آشتی کردن ،آشتی دادن

تعبیر خواب آشتی کردن یا آشتی دادن به روایت محمد ابن سیرین :

اگر ببيند که شاهد آشتي کردن ، است تعبير آن باشد که عمرش طولاني مي شود ( تعبیر خواب شاهد آشتی بودن )

اگر ببيند در آشتي کسي را به فساد از دين دعوت کرد ، دليل آن باشد که او را به طلاح و درستکاري و خير و راه راست مي خواند ( تعبیر خواب مانع شدن از آشتی کردن دو کس )

اگر ببيند در آشتي با خشم و غضب کسي را به صلاح مي خواند ، تعبير چنين باشد که او را به فساد و تبهکاري مي خواند و مي کشاند.

تعبیر خواب آشتی دادن یا آشتی کردن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

ابن سيرين آشتي را در خواب طول عمر تعبير کرده است. آشتي کردن همچنان که در بيداري خوب است در خواب نيز صورتي نيکو مي تواند داشته باشد.

اگر با کسي آشتي کرديد که در بيداري با او قهر هستيد نشان آن است که بد او را مي خواهيد و کينه اي از او به دل داريد ( تعبیر خواب آشتی کردن با کسی که قهر هستید )

ولي اگر در خواب با کسي آشتي کرديد که در بيداري قهر نبوده ايد خوب است و اين را مي گويد که خير و صلاح در پيش داريد و مي توانيد براي يکديگر مفيد و موثر واقع شويد .( تعبیر خواب آشتی کردن با کسی که با او قهر نیستید )

اگر در خواب با کسي که اصلا او را نمي شناسيد آشتي کرديد نشان آن است که کسي به شما نيکي مي کند . امام جعفر صادق عليه السلام نيز آشتي کردن در خواب را درازي عمر مي دانسته اند. ( تعبیر خواب آشتی کردن با کسی که اصلا نمیشناسید )

تعبیر آشتی کردن در خواب

تعبیر خواب آشتی کردن یا آشتی دادن به روایت امام جعغر صادق (ع) :

آشتي کردن در خواب سه وجه دارد:

نخست : درازي عمر

دوم : قوت و نيرو مندي

سوم : خلق و خو و اعتقاد پسنديده

تعبیر خواب آشتی کردن ،آشتی دادن

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “تعبیر خواب آشتی کردن ،آشتی دادن”

قالب تفریحی
رفتن به نوار ابزار