تعبیر خواب آسیاب ،آسیاب کردن

مجموعه: آ, تعبیر خواب تعداد بازدید: 658
تعبیر خواب آسیاب ،آسیاب کردن

تعبیر خواب آسیاب ،آسیاب کردن

تعبیر خواب آسیاب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

ديدن آسياب در خواب جنگ و خصومت است.

اگر کسي خويشتن را در آسياب ببيند نشان آن است که کسي او را به جنگ و ستيز بر مي انگيزد يا با او از در دشمني وارد مي شود. ( تعبیر خواب افتادن در آسیاب )

اگر بيننده خواب ببيند که چرخ آسياب از شيشه و زجاج و آبگينه و بلور است بين او و زني اختلاف مي افتد. ( تعبیر خواب آسیاب شیشه ای )

اگر از لاي سنگ آسياب چيزي بردارد در آينده اي نزديک ريسک مي کند ولي در نتيجه سودمند مي شود. ( تعبیر خواب سنگ آسیاب )

شنيدن صداي چرخش سنگ آسياب در خواب خوب است و غالب معبران به شهرت و نام آوري تعبير کرده اند. ( تعبیر خواب شنیدن صدای سنگ آسیاب )

سفيد شدن در آسياب سر زبان مردم افتادن است. ( تعبیر خواب سفید شدن آسیاب )

گندم به آسياب بردن بهتر است از آرد بيرون آوردن. در صورت اول تامين مي يابيد و در صورت دوم معاشي بدون پشتوانه محکم خواهيد داشت. ( تعبیر خواب آسیاب کردن گندم )

تعبیر خواب آسیاب

تعبیر خواب آسیاب به روایت دانیال نبی :

اگر ببيند غله براي آرد کردن به اسياب مي برد ، تعبير آن باشد که فايده اي به او مي رسد ، دانيال عليه السلام در باره خواب ديدن آسياب بيشتر به وضعيت آسيابان نظر داشته است که در اين باب امروزه ضرورتي به طرح موضوع نيست.

تعبیر خواب آسیاب به روایت محمدبن سیرین :

آسياب در خواب به مفهوم جنگ ، دشمني و دعوا است ( تعبیر خواب آسیاب )

اگر خود را در آسياب ببينيد ، تعبيرش آن باشد که با کسي به نزاع بر خواهد خاست . (تعبیر دیدن خود در آسیاب )

اگر در خواب ببيند که در آسياب خودش است ، در دعوا پيروز مي شود ( تعبیر خواب تبدیل شدن فرد به آسیاب )

اگر ببيند به تماشاي آسياب بي غله ايستاده است ، دليل آن باشد که به سفر مي رود . ( تعبیر خواب تماشای آسیاب )

اگر سنگ آسيابي را فلزي ببيند ، دليل جنگ و پيکار است ( تعبیر خواب سنگ آسیاب فلزی)

اگر آسيابي که ديده است ، از شيشه باشد ، او را با زنان جنگ و دعوائي در ميان باشد ( تعبیر خواب آسیاب شیشه ای )

اگر ببيند سنگ و آهن آرد مي کرد ، جنگ سختي در پيش است ( تعبیر خواب آسیاب کردن سنگ و آهن )

اگر ببيند آسياب را با دست مي گرداند ، دلالت دارد بر آنکه او شريک بي رحمي باشد که با وجود آن شريک کارش به سامان نمي رسد . ( تعبیر خواب چرخاندن آسیاب با دست )

اگر ببيند آسياب را خراب مي کرد ، چيزي منسوب به آسياب خراب خواهد شد ( تعبیر خواب خراب کردن آسیاب )

اگر آسيابان را در خواب ببيند ، تعبير آن نيکوست چرا که آسيابان در خواب مردي باشد که رزق و روزي مردم به دست اوست . ( تعبیر خواب دیدن آسیابان )

اگر ببيند آسياب جز با دست مي گردد و آرد خوب از آن حاصل مي شود ، نعمت و کامراني براي آسيابان و مردم است.

اگر صداي گردش سنگ را بشنود ، دليل آن باشد که کارش بالا مي کيرد. ( تعبیر خواب صدای گردش آسیاب )

تعبیر خواب آسیاب سنگی

تعبیر خواب آسیاب به روایت امام جعفر صادق (ع) :

تعبير آسياب در خواب بر پنج وجه است :
نخست : پادشاه
دوم : رئيس
سوم : ثروت
چهارم : مرد دلير
پنجم : خوان سالاري پادشاه و امير

تعبیر خواب آسیاب ،آسیاب کردن

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

یک دیدگاه برای “تعبیر خواب آسیاب ،آسیاب کردن”

قالب تفریحی
رفتن به نوار ابزار