تعبیر خواب آسمان و پرواز کردن در آسمان

مجموعه: آ, تعبیر خواب تعداد بازدید: 794
تعبیر خواب آسمان و پرواز کردن در آسمان

تعبیر خواب آسمان و پرواز کردن در آسمان

تعبیر خواب آسمان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

ديدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نيست. اين که مي گويم رفتن به آسمان خوب نيست منظور رفتن تا بينهايت بدون توقف است که معبران اين حالت را به مرگ تعبير کرده اند( تعبیر خواب آسمان صاف و روشن )

اگر کسي در خواب ببيند که به آسمان مي رود ولي درهاي آسمان به روي او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلي با مشکلات رو به رو مي گردد و دستي ناشناخته پيش پاي او سنگ مي افکند. ( تعبیر خواب بسته بودن درهای آسمان )

اگر کسي ببيند که از آسمان به زمين افتاد ولي آسيبي نديد بيمار و رنجور مي شود ليکن سلامت خود را باز مي يابد. ( تعبیر خواب افتادن از آسمان به زمین )

رنگ آسمان اگر سبز باشد خير و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فساد و فتنه، آسمان سفيد بيماري است. ( تعبیر خواب آسمان رنگی )

چنان چه در خواب ديديد که مرغي از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه مي رسيد و چنان چه مرغ پريد و رفت خبري به شما مي رسد که دل خوش کننده است. ( تعبیر خواب مرغ آسمانی )

تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب آسمان به روایت ابراهیم کرمانی :

اگر ببيند در آسمان، چون زمين خانه و سرايي دارد ، اجلش نزديک است. ( تعبیر خواب خانه داشتن در آسمان )

اگر ببيند مصالح ساختمان آسمانش از مصالح زميني است ، به دنيا مغرور و فريفته است.

اگر ببيند از آسمان عسل مي باريد ، خيرو نعمت و برکت براي مردم است ( تعبیر خواب عسل باریدن از آسمان )

اگر ديد ريگ يا خاک از آسمان مي باريد اول ، اگر کم باريد خوب است دوم اگر زياد باريد بد است  ( تعبیر خواب ریختن خاک و ریگ از آسمان )

اگر ببيند از آسمان ما ، عقرب و يا سنگ باريد ، بلاي آسماني و غضب الهي بر آن سرزمين وارد بيايد ( تعبیر خواب بارش عقرب یا سنگ از آسمان )

اگر ببيند که خود را از آسمان آويخته است ، دليل آن باشد که کارش بالا مي گيرد ( تعبیر خواب آویزان شدن از آسمان )

تعبیر خواب آسمان به روایت دانیال نبی:

اگر خود را در آسمان اول ، منظور مطلق آسمان است ، ديد اجلش نزديک شده است. ( تعبیر دیدن خود در آسمان اول )

اگر در آسمان دوم ببيند ، در کسب علم و دانش موفق خواهد بود ( تعبیر دیدن خود در آسمان دوم )

اگر در آسمان سوم ببيند ، در امور دنيا و کسب مال به موفقيت مي رسد ( تعبیر دیدن خود در آسمان سوم )

اگر دز آسمان چهارم ببيند ، به بزرگان نزديک شود و تقرب جويد ( تعبیر دیدن خود در آسمان چهارم )

اگر در آسمان پنجم ببيند ، ترس و بيمي برايش بروز خواهد کرد ( تعبیر دیدن خود در آسمان پنجم )

اگر در آسمان ششم ببيند ، به خوشبختي ، خوش طالعي و دولت و نيکي خواهد رسيد ( تعبیر دیدن خود در آسمان ششم )

آسمان هفتم ديدن را نشايد ….

اگر ببيند که به آسمان اول صعود کرد و درش را بسته يافت ، در کار و امورش به وسيله مردي بزرگ بسته خواهد شد.

اگر ببيند که نمي تواند به آسمان نگاه کند و سر را به زير بيندازد ، از تقرب و همراهي و هم صحبتي مردي بزرگ بي نصيب خواهد شد. ( تعبیر خواب نتوانستن به آسمان نگاه کردن )

اگر ببيند فرشتگان از آسمان فرو آمدند و از کنارش گذشتند ، در هاي علم و حکمت و دانش به رويش گشوده مي شود. ( تعبیر خواب فرود آمدن فرشتگان از آسمان)

تعبیر خواب ندا آمدن از آسمان

تعبیر خواب آسمان به روایت محمد ابن سیرین :

اگر خود را در آسمان ببيند ، تعبير آن باشد که سفري در پيش خواهد داشت پر حاصل ، در افزايش مقام دنيائي و عزت و سرافرازي ( تعبیر خواب دیدن خود در آسمان )

اگر ببيند که در آسمان پرواز مي کند ، سفري پر برکت و نعمت او را تقدير شده است ( تعبیر خواب پرواز کردن در آسمان )

اگر ببيند به آسمان رفت و نخواست به زمين باز گردد ، بزرگي خواهد يافت و به مطلب بزرکي که در نظر دارد خواهد رسيد . ( تعبیر رفتن و بازنگشتن از آسمان )

اگر ببيند مستقيم پرواز کرد تا به آسمان رسيد ، رنج و گزند و زيان آسيبي به او خواهد رسيد . ( تعبیر پرواز کردن به سمت آسمان )

اگر در رويا ببيند که از آسمان ندايش مي دهند ، دليل خيرو سلامت بر اوست ( تعبیر خواب ندا آمدن از آسمان )

اگر مرغي را در آسمان ببيند که با او سخن مي گفت ، دليل آن شادماني است ، شايد بر اثر خبري که انتظارش نمي رفته است ( تعبیر خواب مرغ سخنگو در آسمان )

تعبیر خواب آسمان به روایت امام جعفر صادق (ع) :

اگر بيند که آسمان به گونه سبز بود دليل بود که در آن ديار خير و صلاح و ايمني بود و اگر ببيند که به گونه سفيد بود دليل که در آن موضع رنج و بيماري بود و اگر ببيند که آسمان سرخ بود دليل بود که در آن ديار جنگ و خون ريختن است و اگر ببيند که آسمان سياه بود دليل که در آن ديار بلا و فتنه عظيم بود و اگر ببيند که آسمان روشن تر از آن بود که بايد باشد دليل کند که او روشنايي تمام دين حاصل گردد ( تعبیر سبز بودن و سیاه بودن رنگ آسمان )

اگر ببيند که برابر او در آسمان گشوده شد دليل آن است در خير روزي که بر او گشوده شود و عالم و حکيم شود و از وي روزي بسيار بود بکردار عمودها ، دليل کند که پارسيان آن موضع را سلامت و نصرت بود و اگر ببيند که آسمان را همي پرستيد دليل کند که بي دين و گمراه گردد ( تعبیر خواب پرستیدن آسمان )

ـعبیر خواب پرواز کردن در آسمان

تعبیر خواب آسمان و پرواز کردن در آسمان

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

یک دیدگاه برای “تعبیر خواب آسمان و پرواز کردن در آسمان”

قالب تفریحی
رفتن به نوار ابزار