تعبیر خواب آتش و آتش گرفتن

مجموعه: آ, تعبیر خواب تعداد بازدید: 566
تعبیر خواب آتش و آتش گرفتن

تعبیر خواب آتش و آتش گرفتن

تعبیر خواب آتش به روایت منوچهر کرمانی :

اگر ببيند شعله آتش به سوي مردم انداخت ، تعبيرش اين است که مايه عداوت و فتنه ميان مردم مي شود ( تعبیر خواب پرتاب آتش )
اگر خانه کس ديگري را ببيند که در آتش مي سوزد ، دلالت دارد بر اينکه آن شخص به فتنه قدرتمندان گرفتار مي شود ( تعبیر خواب سوختن خانه در آتش )
اگر ببيند آتش لباسش را سوزاند ، با خويشان و فاميل و نزديکان و حتي افراد خانواده خود نزاع و دشمني مي کند ، صورت ديگر تعبير اين قسمت مي تواند چنين باشد که از طريق ضرر و زيان ، محنت مال از دست دادن به او ميرسد ( تعبیر خواب آتش گرفتن لباس )
اگر در خواب سرزميني را در آتش ببيند دلالت دارد بر اينکه آن سرزمين به جنگ و فتنه گرفتار مي آيد.
اگر چيز سوخته اي در خواب ببيند چنانچه مرد باشد بر سر زنان با ديگران به نزاع و دشمني ميپردازد.
اگر شهر و محله اي را در آتش ديد که شعله هاي آتش همه چيز را سوزاند و صداي ترسناک از آتش بر آمد دليلش آن باشد که در آنجا جنگ سختي پيش خواهد آمد که همه چيز را از ميان ميبرد ، بروز بيماري خطرناک در آن منطقه نيز ميتواند باشد ( تعبیر خواب آتش گرفتن شهر یا محله )
اگر ببيند که آتش از آسمان افتاد و شهر و محله اي را سوزاند بلا و فتنه بر آن منطقه خواهد افتاد در اين مورد بروز بلاياييي که انسان در آنها دخالتي نظير زلزله سيل و … محتمل است . ( تعبیر خواب آتش ریختن از آسمان )
اگر ببيند از زير زمين آتش بر آمد و بر آسمان رفت ، دليل آن باشد که مردم به تهمت زدن رقبت بسيار دارند البته در اين مورد نظر کرماني بيشتر تهمت زدن به اوليا و انبيا است که از اين طريق با آنها مبارزه ميکنند ( تعبیر خواب بالا آمدن آتش از زمین )
اگر ببيند آتش از جائي به جائي افتاد و لصمه اي نزد فايده اي نصيبش ميشود ، اگر گرفتار فقر است توانگر ميشود ، اين صورت آتش در خواب ديدن روياي خوش طالعي است.

تعبیر خواب آتش گرفتن

تعبیر خواب آتش گرفتن یا سوختن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر بيننده خواب ببيند که آتش را براي روشنائي افروخته يا ديگران افروخته اند و يا به سبب افروختن آتشي که افروزنده آن ناشناس مي باشد اتاق يا محيط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوي مي کنيم که به سبب اين تفحص و پيگيري معنا سود مي بريم و بينائي و هشياري حاصل مي کنيم.( تعبیر خواب روشن کردن آتش )

اگر بيننده خواب ببيند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زياني به او مي رسد و اگر دستش سوخت به يکي از اعضا بدنش آسيب مي رسد. ( تعبیر خواب سوختن دست )

اگر در خواب ديده ايد که کنار آتش نشسته ايد ولي از شدت حرارت آتش چنان گرم شده ايد که احتمالا مي سوزيد و خود را در کنار کشيديد نشان آن است که پشت سر شما بد مي گويند و در زبان مردم مي افتيد و اينجا و آن جا از شما عيب جويي مي کنند.( تعبیر خواب نشستن کنار آتش )

معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال يتيم است. آتش سوزندگي دارد ولي اگر در خواب ببينيم که آتش برمي داريم و ما را نمي سوزاند توفيقي بزرگ حاصل مي کنيم و به اوج موفقيت مي رسيم.( تعبیر خواب برداشتن آتش )

اگر بيننده خواب ببيند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بيدار شد نشان آن است که از منبع قدرتي به او ستم مي شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بي رغبتي به سفري مي رود که از آن سفر هيچ سودي عايد او نمي شود. ( تعبیر خواب آتش ، انداختن شما در آتش )

تعبیر خواب آتش به روایت دانیال نبی ( حضرت دانیال ) :

اگر در خواب آتش ببيند چنانچه آتش بدون دود باشد ، به پادشاهي و مقام والا نزديک ميشود ، در کار بسته اش گشايشي حاصل ميگردد. ( تعبیر دیدن آتش بدون دود )
اگر ببيند در آتشش انداخته اند و آتش اورا سوزاند ، مورد ستم صاحب قدرتها قرارا مي گيرد اما نجات مي يابد که دير هم نخواهد پائيد ، بشارت و نيکي به او ميرسد
توضيح : در اين باب استدلال به آتش انداخته شدن ابراهيم عليه السلام است که خداوند به آتش فرمان سرد شدن داد برار اطلاع بيشتر به سوره انبيا آيه ۶۶ قرآن مجيد رجوع کنيد ( تعبیر خواب در آتش انداخته شدن )
اگر ببيند در آتش انداخته شد اما او را نسوزاند ، از سر بي ميلي و با کراهت به سفر مي رود.
اگر حرارت و سوزندگي آتش را احساس کند تب گريبانش را خواهد گرفت.
اگر ببيند که آتش اندامش را سوزاند به ميزان سوختگي رنج و گرفتاري کشيدن بر او احتمال دارد.
اگر ببيند آتش به خانه اش افتاد ، بدنش را سوراند و زبانه کشيد اما اين سوختن بيمي در او موجب نشد ، دلالت دارد بر آنکه رنج و مصيبت به او ميرسد که اين مصائب بيشتر از طريق هجوم بيماري است بيماريهائي که نا تواني بوجود مي آورند. ( تعبیر خواب آتش گرفتن منزل )
اگر ببيند که آتش برداشت به اندازه آتشي که برداشته است مال حرام نصيبش مي شود.
اگر ببيند از آتش بر مي دارد و بخش برداشته شده با دود همراه است مال حرام نصيبش مي شود اما آن مال حرام را با جنگ و دشمني و در گيري و در نهايت با زور به چنگ مي آورد.
اگر ببيند از آتشي که به خوابش آمده گرمي و جرقه به سوي او مي رود ، دلالت دارد بر اينکه کسي از او غيبت مي کند و پشت سر او بدش را مي گويد( تعبیر خواب جرقه های آتش )

تعبیر خواب آتش زدن جایی

تعبیر خواب آتش به روایت امام جعفر صادق (ع) :

اگر در خواب ببيند که پارهاي آتش را مي خورد ، دليلش آن باشد که مال بتيمان مي خورد ( تعبیر خواب خوردن آتش )
اگر ببيند از دهانش آتش بيرون مي آيد ، از دروغ گفتن و افترا بستن ابائي ندارد ( تعبیر خواب بیرون آمدن آتش از دهان )
اگر ببيند هر گوشه و کناري را آتش سوزنده در بر گرفت ، بيننده ميان مردم و قدرتمند ترين مقام آنجا براي مثال پادشاه توان و سلطنت خواهد داشت
اگر ببيند آتشي را که در کنارش افروخته شده و او را گزندي نرساند خير و نيکي او را خواهد رسيد.
اگر ببيند آتش بزرگي را که هيزمش شعله دار است ، در آن سرزمين جنگ و فتنه خواهد بود . ( تعبیر خواب آتش بزرگ )
اگر ببيند آتش به مردم ميزند ، قلبه بر دشمنان توسط مردم در کار خواهد بود ( تعبیر خواب آتش زدن مردن )
اگر ببيند آتشي اورا سوزاند که نور نداشت ، به بيماري سر درد دچار ميشود. ( تعبیر آتش بدون نور )
اگر ببيند آتشي او را سوزاند که نور داشت ، يکي از خويشان و فرزندان و نزديکان او صاحب فرزندي خواهد شد که مردم ستايشش کنند و به اندازه بزرگي آن آتش مال و مقام بدست خواهد آورد ( تعبیر خواب آتش پر نور )
اگر در ميدان نبرد آتش ببيند ، دلالت بر بيماريهاي سخت چون آبله ، طاعون ، وبا ، سکته و … خواهد داشت.
اگر آتش را در ميدان نبرد با دود ببيند ، بيم از حاکمان در ميان باشد.
اگر در بازار آتش ببيند ، دليل آن باشد که در آن بازار عدل و انصاف تجارت در ميان نيست و در معاملات دروغ به فراواني گفته مي شود و سوگند ناروا بر زبانها به خاطر سود بسيار بيايد ( تعبیر خواب آتش گرفتن بازار )
اگر ببيند آتش به دريائي در گرفت ، تعبير آن باشد که حاکم به ستم اموال مردم را مصادره کند و از ستم به رعايا دريغ نکند ( تعبیر خواب آتش گرفتن دریا )
اگر آتش در راهي ببيند که نمي داند به کجا مي رسد ، دليل بر آن است که بي ديني بر دينداري و اعتقاد مي چربد ( تعبیر آتش گرفتن راه )
اگر لباس کسي را بر تن آتش گرفته ببيند ، چنين تعبير شود که آن شخص را احتمال رسيدن مصيبت ، ترس ، بيم و گرفتاري وجود دارد ( تعبیر گرفتن آتش به لباس )
اگر خود را بر آتش ايستاده ببيند ، بر او رنج و زحمت خواهد رسيد ( تعبیر خواب ایستادن در آتش )

تعبیر دیدن آتش در خواب

تعبیر خواب آتش و آتش گرفتن

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

یک دیدگاه برای “تعبیر خواب آتش و آتش گرفتن”

قالب تفریحی
رفتن به نوار ابزار