تعبیر خواب آب ، تعبیر دیدن آب در خواب

مجموعه: اخبار تعداد بازدید: 1449
تعبیر خواب آب ، تعبیر دیدن آب در خواب

تعبیر خواب آب ، تعبیر دیدن آب در خواب

تعبیر خواب غوطه خوردن و فرو رفتن در آب به روایت حضرت امام صادق (ع) :

غوطه خوردن و فرو رفتن در آب را به پنج معنی تعبیر میکنند
نخست : يقين
دوم : قوت
سوم : کار صعب و دشوار
چهارم : همدم و هم صحبت کسي شدن
پنجم :در خدمت مقام مهم شهر بودن

تعبیر خواب آب امام جعفر صادق

تعبير خواب آب به روايت منوچهر مطيعي تهراني:

ديدن آب در خواب خوب است و نشان روشنايي و صفاست اما بايد ديد آب چه وضعي دارد و داراي چه کيفيتي و کميتي است .

بهترين نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوي روان باشد و سنگريزه هاي کف جوي يا نهر ديده شود. آب جوي بهتر از آب راکد در برکه يا آبگير است زيرا جريان روشن آب جريان روشن زندگي بيننده خواب را نشان مي دهد ( تعبیر خواب آب روشن و زلال )

اين بهتر مي شود اگر در آب روشن و صاف و کم عمق ماهي ديده شود . بخصوص ماهي سرخ و سفيد از آنگونه که در حوض و استخر نگه مي داريم . ( تعبیر خواب دیدن ماهی قرمز در آب )

آب راکد و تاريک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگير که زحمت و گرفتاري بوجود مي آورند و آرامش را از انسان ميگيرند. موج ستمي است که برشما وارد مي آيد همراه با غصه و نگراني ولي چنانچه موجي برخاست و شما را ازجاي کند و به ساحل يا پاياب افکند پس از چندي تحمل ناراحتي به نجات و آسودگي مي رسيد. ( تعبیر خواب موج آب )

آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عيش و شادماني وعمر دراز است و اين بهتر مي شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوي روانست راه برويد چون اين کامروايي شما را باز مي گويد.( تعبیر خواب راه رفتن روی آب )

تعفن آب و تاريکي آن بيماري است. آب سيال و روان ولي زياد و خروشان مشروط بر اينکه شاهد تماشاي آن باشيد نه درون آن نشان قدرتي است که با آن رو برو مي شويد و با آن رويارو قرار مي گيرد. اگر درون چنين آبي غوطه ور مي خورديد با زورمندي دست و پنجه نرم مي کنيد که احتمالا زياني به شما نمي رساند ولي تمام نيرويتان را صرف مي کند و مي گيرد. اگر از چنين آبي مانند رودخانه و نهر خروشان يا سيلابي که در مسيل و بستر محدودي روانست عبور کرديد و به پاياب مقابل رسيديد از هول و هراس آفتي رهايي مي يابيد.( تعبیر خواب آب لجن و متعفن )

اگر از آب رودخانه يا سيل برگرفتيد و نوشيديد دو صورت دارد. يا آب کثيف است يا روشن و صاف. آب کثيف مال و بهره است که از طريق نا مشروع و نادرست نصيب شما مي گردد و آب روشن چيزي است مادي و مالي که از راه پسنديده به چنگ مي آوريد و بهره مند مي شويد. ( تعبیر خواب خوردن آب رودخانه )

اگر بر زمين آب ريخته شود و جمع شده باشد بطوري که بدون آلودگي پا نتوانيد از آن عبور کنيد نشان آن است که در کاري ناخواسته وارد مي شويد.( تعبیر خواب ریختن آب )

اگر در حالت خواب اکراه داشتيد و نمي خواستيد از آن محل آب گرفته بگذريد کاري پيش مي آيد که مطلوب شما نيست و دست و پاگير است ولي اگر با اشتياق خواستيد از آنجا بگذريد کاري سرگرم کننده سر راهتان قرار مي گيرد که در پايان بي ضرر يا کم ضرر است .

اگر در خواب ديديد که با ليوان يا کاسه آب مي خوريد در جشني عشرت آور و عيش آميز شرکت مي کنيد که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم مي بريد. ( تعبیر خواب خوردن آب در کاسه )

آب گرم نوشيدن تحت هيچ شرايطي در خواب خوب نيست و نشاني از بيماري است که بايد مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آينده باشيد. ( تعبیر خواب خوردن آب گرم )

چنانچه در خواب ببينيد که کسي به روي شما آب گرم پاشيد يا آب ريخت و آن آب کثيف و آلوده و متعفن بود يک بيماري در پيش داريد و اگر ديديد شما روي کسي آب گرم ريختيد آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا مي داريد يا به يکي از بستگان بلافصل خود آسيب وارد مي آوريد و اگر آن شخص ناشناس باشد نيتي بد در شما پيدا مي شود که بهتر است پرهيز کنيد و در روزهاي آينده دست به کاري نزنيد که نتيجه بد آن متوجه مردم شود.( تعبیر خواب ریختن آب گرم بر روی کسی )

جوشاندن آب فتنه انگيزي است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگين است.( تعبیر خواب جوشاندن آب )

کوزه يا سفال پر از آب دوست مهربان است و اين دوست مي تواند يک زن باشد.اگر کوزه اي پر از آب داشتيد و شکستيد و آب آن به زمين ريخت در حق دوستي شفيق ناسپاسي مي کنيد و نعمتي را از دست مي دهيد . اگر ديديد يکي در مقابل شما با ليوان يا کاسه و يا ظرف ديگري آب مي نوشد مجذوب کاري مي شويد که فکر مي کنيد انجام آن به سود شما مي تواند باشد. ( تعبیر خواب آب در کوزه )

آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثيف باشد زحمت است. ( تعبیر خواب آب ناودان )

شناور بودن‌ روي‌ آب‌ مي‌تواند نماد شناور بودن‌ روي‌ احساسات‌ و عواطف‌ما و سازگاري‌ با ضميرناخودآگاهمان‌ باشد.( تعبیر خواب شناور بودن در آب )

شناور بودن‌ معمولا نمايانگر احساسات‌ آرامش‌و آزادي‌كلي‌ و جاري‌ شماست‌. ازجنبه‌منفي‌، شناور يا معلق‌بودن‌مي‌تواند سمبل‌درونگرايي‌، سردي‌، گوشه‌گيري‌، كمبود معاشرت‌وارتباط يا ضرورتي‌براي‌تعليم‌و آموزش‌ديدن‌باشد.به‌هر حال‌به‌منظور تعبير صحيح‌هر خوابي‌، لازم‌است‌كه‌به‌نحو مطلوب‌و شايسته‌اي‌خودتان‌راارزيابي‌كرده‌و صداقت‌به‌خرج‌دهيد. معاني‌و تعابيرهمه‌خوابها بسيار شخصي‌و مختص‌بيننده‌خواب‌هستند.( تعبیر خواب شناور بودن در آب )

تعبیر خواب آب منوچهر مطیعی تهرانی

 

تعبیر خوردن آب در خواب به روایت محمد بن سیرین :

اگر ببيند از آب صاف و گوارايي بسيار خورد عمرش طولاني و زندگيش با خوشي همراه خواهد بود.
اگر ببيند آب شور مي خورد تعبير آن برعکس است.
اگر ببيند از دريا آب گوارا مي خورد به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او ميرسد.
اگر ببيند همه آب دريا را ميخورد پادشاهي همه جهان را به دست ميگيرد.
عقيده محمد ابن سیرین بر اين است به همان اندازه که از آب دريا خورده است اگر آب صاف و روشن باشد بزرگي و مال و نعمت به دست مي اورد و اگر آب تيره باشد رنج و سختي و ترس و وحشت به او خواهد رسید.
خوردن آب گرم در خواب به معنای گرفتاری است.
اگر ببيند بي خبر آب گرم برويش ريخته اند بيماري گريبانش را خواهد گرفتو اندوه بزرگي به او برسد ( تعبیر خواب ریخته شدن آب گرم بر روی بدن )
اگر ببيند در آب افتاده است رنج و غم گريبانش را خواهد گرفت . ( تعبیر خواب افتادن در آب)
اگر ببيند با جام آب بر ميدارد فريفته مال و ثروت شده و خواهد شد.

تعبیر خواب آب محمدبن سیرین

تعبیر خواب آب به روایت حضرت دانیال : (تعبیر خواب آب ، تعبیر دیدن آب)

اگر ببيند باغ و کشتزارها از جويها و رودها آب مي دهد تعبيرش آنست که به مال دست مي يابد و از غصه و اندوه رها ميشود.
اگر ببيند به مردم آب ميدهد بر دينداري و ديانت و کارهاي نيکو و پسنديده دلالت دارد.
اگر ببيند تن به آب سپرده و سالم است به کارهاي مهم مشغول ميشود و شغلهاي شايسته پيدا ميکند به مرحله اي چون رياست و سروري ميرسد و سخنش پذيرفته ميشود و قادر به گشودن معضلات آن شغل خواهد شد.
اگر ببيند به درون آب صاف و زلالي رفته و آب تن او را پوشاند بر استحکام و قوت دين و اعتقادي او دلالت دارد و توکلش بر خداي متعال است و دلالت دارد بر اينکه کارهئي که انجام ميدهد درست است و نتيجه مطلوب خواهد داشت.
اگر ببيند به باغ آب ميدهد در انتخاب و گزينش همسر موفق خواهد بود.
اگر ببيند که آب پاک روي او ريختند دليل آنست که خيرو منفعتش به ديگران ميرسد و اگر باکسي همراه شود هردو سود خواهند برد و متمتع خواهند شد.
اگر ببيند آب نا پاک و تيره بروي او ريختند دليلش آنست که خيرش به ديگران نمي رسد و هميشه در فکر خود است تا ديگران و در امور خودش را بر ديگران ارجح ميداند.

تعبیر خواب آب ، تعبیر دیدن آب در خواب

تعبیر دیدن آب در خواب

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

یک دیدگاه برای “تعبیر خواب آب ، تعبیر دیدن آب در خواب”

قالب تفریحی
رفتن به نوار ابزار